A U Ravi Shankar

A U Ravi Shankar Dean Planning and Development

Phone: +91-824-2474039
Email: aurshankar [at] gmail.com,aur [at] nitk.ac.in

Office Details
P.V. Anasuya, PA to Dean (P&D)

Email: palaneeranasuya [at] gmail.com
Phone: +91-824-2473022
Phone: +91-824-247000 Extn. 3001

Back to Top